מידע חיוני | חרום


מידע חיוני | חרום
03009994999
0300 999 1234 
 משטרה | אמבולנס | מכבי אש 
999
08000323263
 02032343111
שגרירות ישראל בלונדון
02079579500