מידע חיוני | חרום | Emergency services


מידע חיוני | חרום | Emergency services
03009994999
0300 999 1234 
 משטרה | אמבולנס | מכבי אש 
999
08000323263
 02032343111
שגרירות ישראל בלונדון 
02079579500