טופס מכירת חמץ - פסח ה'תש''פ 2020


שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב שניאור זלמן גליצנשטיין, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.
ובזה אני מגלה דעתי, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לי, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו.

*טופס זה מיועד רק למתגוררים באנגליה.
* ניתן למכור את החמץ בטופס זה עד יום שלישי י''ג ניסן, 06.04.2020 בשעה 6 PM. לאחר זמן זה אין לראות במילוי טופס זה כמכירת חמץ.

הכתובת בו החמץ מאוחסן ושם המלא של המוכר:


*
*
*
*